Tämän sivuston selaaminen ja kaikkien toiminnallisuuksien käyttö edellyttää Javscriptin sallimista selaimessa. Käyttöehdot

GymXcel-sivuston käyttöehdot
Voimaantulo: 18.1.2017

Johdanto

Rekisteröitymällä ja muuten käyttämällä GymXcel-verkkosivustoa tai siihen liittyviä ohjelmistoja (yhdessä ”Palvelu”) tai avaamalla mitä tahansa sisältöä tai materiaalia (”Sisältö”), jota GymXcel tarjoaa Palvelun kautta, solmit sitovan sopimuksen GymXcel-palvelun omistajan kanssa (”Palveluntuottaja”). Mikäli et hyväksy näitä Sopimuksen ehtoja (”Käyttöehdot”), sinun ei tule käyttää Palveluntuottajan tarjoaman sivuston palveluja.

Käyttämällä Palvelua olet hyväksynyt tässä kuvattavat Käyttöehdot ja sinua käsitellään Palvelun käyttäjänä (”Käyttäjä”). Rekisteröity käyttäjä on aina hyväksynyt Käyttöehdot, sillä rekisteröinti ei ole teknisesti mahdollista ilman Käyttöehtojen hyväksymistä. Ehdot löytyvät Palvelun verkkosivustolta (https://www.gymxcel.fi/fi/ehdotjulk). Mikäli olet rekisteröitynyt Käyttäjäksi, olet hyväksynyt nämä Käyttöehdot riippumatta siitä, ovatko Käyttöehdot ymmärtämälläsi kielellä eikä Palvelutuottaja ole velvollinen käännättämään Käyttöehtoja muille kuin Palvelun tukemille kielille, jotka ovat valittavissa Palvelun käyttäjäasetuksissa.

Lue Käyttöehdot huolellisesti, sillä ne muodostavat sopimuksen sinun ja Palvelutuottajan välillä. Ne sisältävät tärkeitä tietoja sinulle tarjotuista palveluista. Sopimus sisältää tietoa sopimusta koskevista muutoksista, vientirajoituksista, vastuunjaosta, tietosuojasta, ryhmäkanteista luopumisesta sekä erimielisyyksien ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä tuomioistuimen sijaan.

Palvelu sisältää sosiaalisia ja interaktiivisia ominaisuuksia (https://www.gymxcel.fi/fi/toiminnot). Palvelun käyttö edellyttää, että useat tekniset vaatimukset täyttyvät (https://www.gymxcel.fi/fi/kysytyt).

Voit korjata kaikkia rekisteröitymisesi aikana antamiasi tietoja palaamalla käyttäjäasetuksiin ja korjaamalla virheelliset tai muuttuneet tiedot. Virheellisten tai väärien tietojen tahallinen antaminen oikeuttaa Palvelun käyttäjätunnuksen sulkemiseen.

Käyttöehtojen sisältö

Tämä asiakirja on laillisesti sitova sopimus (”Sopimus”) Käyttäjän ja Palvelun välillä. Se säätelee sitä, miten Käyttäjä voi käyttää Palveluntuottajan verkkopalvelua ja mitkä ovat Palveluntuottajan velvollisuudet Käyttäjää kohtaan. Nämä sopimusehdot on luettava huolellisesti ennen Palvelun käyttöä.

Näissä Käyttöehdoissa kerrotaan Palvelun ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Näihin ehtoihin ja internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Koska Palvelu on maksuton ja Palveluntuottajan vapaaehtoisesti ylläpitämä, Palvelun kehittämiseen ei sitouduta eikä Palvelun häiriöttömälle toiminnalle anneta takuuta. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Käyttäjän toimesta, Palveluntuottaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Muutokset Käyttöehtoihin

Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, mikäli ne eivät heikennä Käyttäjän oikeuksia. Muutoksista tiedotetaan Palvelun kautta tai sähköpostitse.

Palvelun käyttöönotto

Palvelun toimittaminen ja käyttö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palveluntuottaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä, sillä Palvelua kehitetään vapaaehtoisesti. Osin tästä johtuen Palveluntuottaja ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi, sillä muutokset voivat aiheuttaa ennalta-arvaamattomia virhetilanteita testauksista huolimatta. Palveluntuottajalla on aina niin halutessaan ennalta ilmoittamalla ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain, esimerkiksi taloudellisen kannattamattomuuden tai korkeiden kustannusten vuoksi, sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, kehittämisen, korjauksen tai muun syyn vuoksi. Käyttäjiä pyritään aina etukäteen Palvelun sivustolla tiedottamaan käyttökatkoista tai merkittävistä muutoksista.

Palveluntuottaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta estää Käyttäjän pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto, varsinkin, jos tähän liittyy painava syy, kuten Palveluntuottajan tai jonkun muun osapuolen oikeuksien vahingoittamien tai väärinkäyttö. Ylläpidolla on oikeus puuttua ilmeisiin väärinkäyttötilanteisiin.

Käyttäjä saa Palveluun palveluehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Palveluntuottajalle. Palveluntuottaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Evästeiden käyttö

Palveluntuottaja voi kerätä tietoa Palveluun kuuluvien palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Palvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä niiden käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Palveluntuottaja voi käyttää ns. evästeitä (cookies) ja Palvelun käytön aikaisia teknisiä menetelmiä. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään kehittääkseen niitä edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Palveluntuottaja edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää Palveluntuottajan sähköisiä palveluja.

Sopimuksen syntyminen

Käyttäjä valitsee palvelusisällön omiin tarpeisiinsa. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen hallussaan olevaa käyttäjätunnusta ei luovuteta ulkopuolisille ja että Palvelua käytetään käyttöehtojen mukaisesti. Yhden hengen käyttöön rekisteröityjä käyttäjätietoja - mikä on oletus palvelussa - ei saa välittää useammalle henkilölle, ellei nimenomainen Palvelun osa sitä edellytä ja tue eikä välittäminen ole vastoin tämän Sopimuksen sisältämiä tai viittaamia muita ehtoja. Palvelusisältöä voi milloin vain muuttaa laajempaan (peruskäyttäjän oikeuksien laajentaminen valmentajan oikeuksiin) ottamalla yhteyttä Palveluntuottajaan. Vastaavasti siirtyminen suppeampaan palvelusisältöön tapahtuu ottamalla yhteyttä Palveluntuottajaan.

Tarkennettakoon, että otettaessa käyttöön valmentajalle suunnattu Palvelun käyttöoikeus, käyttöoikeus Palvelun Sisältöön syntyy vain tilin haltijalle, jolle Palvelu on rekisteröity. Valmentajan käyttöoikeudet ovat aina yhden hengen käyttöön ja toimintoa ei saa käyttää yhteiskäyttöisesti, sillä henkilösuojan täyttyminen olisi tällöin vaikea taata. Valmentaja saa kuitenkin tarkastella niiden käyttäjien tietoja, jotka ovat luoneet valmentajan kanssa valmennettava-valmentaja –yhteyden Palvelun kautta, sillä valmennettava on antanut tähän suostumuksensa hyväksyessään yhteyden muodostamisen. Valmennettavalla ja valmentajalla on oikeus lopettaa kyseinen yhteys milloin tahansa.

Kun Käyttäjä rekisteröityy ja rastittaa “Hyväksyn käyttöehdot”- valintaruudun, Käyttäjä vahvistaa, että hän on yli 15 vuotias ja hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa Sopimuksen solmimiseen. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja. Kaikkien Käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Käyttäjällä on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Hinnoittelu

Palvelu on maksuton. Mikäli Palvelun tuotantokustannukset Palveluntuottajalle nousevat niin korkeiksi, että Palvelun ylläpito ei taloudellisesti ole mahdollista, Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen ja julkaisu tai muuttaa Palvelu maksulliseksi. Tällaisessa tapauksessa Käyttäjää ei velvoiteta käyttöajan maksamiseen, vaan hänellä on oikeus olla tekemättä Palvelun tilaus ja päättää Palvelun käyttö.

Oikeudet ja vastuut

Oikeudet

Palveluntuottaja pitää kaikki oikeudet Palvelun ulkoasuun, sisältöön, toimintoihin ja palveluihin niiltä osin kuin se on itse tuottanut ja jotka eivät kuulu sen sopimuskumppaneille. Palvelua, sen osaa tai sisältöä ei luovuteta Käyttäjälle rekisteröitymistä vastaan. Käyttäjälle myönnetään rajoitettu, ei-yksinomainen ja peruutettavissa oleva käyttöoikeus Palveluun sekä rajoitettu, ei-yksinomainen ja peruutettavissa oleva käyttöoikeus Sisällön henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön (”Käyttöoikeus”), pois lukien näissä Käyttöehdoissa kuvatut tavat. Käyttäjä lupaa ja suostuu siihen, että käyttää Sisältöä ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä jaa tai siirrä Palvelua tai sen sisältöä muutoin kuin ehdoissa kuvatuilla ja Palvelun käyttötarkoituksissa tarkoitetuilla tavoilla.

Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, logot ja verkkotunnukset sekä kaikki muut erikoispiirteet, jotka ovat ominaisia Palvelulle, ovat yksinomaan Palveluntuottajan omaisuutta. Sopimukset eivät anna sinulle mitään oikeuksia käyttää GymXcel-tuotemerkin ominaispiirteitä mihinkään tarkoitukseen, olipa se sitten kaupallinen tai ei, muutoin kuin tässä Sopimuksessa tai GymXcel-sivustolla kuvatulla tavalla.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttäjää koskevia ohjeita ja olemaan käyttämättä Palvelua, sen Sisältöä tai mitään niiden osaa millään sellaisella tavalla, jota ei nimenomaisesti Sopimuksissa sallita ja käyttötarkoituksissa kuvata.

Hyväksyessään Käyttöehdot Käyttäjä luovuttaa Palveluntuottajalle oikeuden hyödyntää toiminnassaan Käyttäjän Palveluun tallentamaa ja itse tuottamaa tietoa. Kaikki Käyttäjän tallentama tieto ja materiaali (harjoitusohjelmat, harjoittelutiedot, ravinto-ohjeet, ravintopäiväkirjat, kuvat, mitat, blogit, kommentit ja muu vastaava tieto) on lähtökohtaisesti Käyttäjän eikä niitä julkaista ilman Käyttäjän lupaa muutoin kuin tässä Sopimuksessa kuvatuissa tilanteissa. Tietoja voidaan kuitenkin hyödyntää silloin, kun ne eivät ole yhdistettävissä Käyttäjään, kuten esimerkiksi tilastomateriaalin osana, harjoitusohjelmissa tai ravinto-ohjeissa. Samoin, jos Käyttäjä jakaa tietojaan, valokuviaan tai muuta sisältöä Palvelun kautta muille käyttäjille tai valmentajille, Käyttäjän ymmärtää, että tällainen digitaalisessa muodossa oleva materiaali on näiden käyttäjien kopioitavissa ja voi siten levitä Palvelun ulkopuolelle, koska ei ole teknisiä keinoja tämän rajoittamiseksi. Siten et ole oikeutettu tällaisen materiaalin osalta Palveluntuottajalta vahingonkorvauksiin, jotka liittyvät materiaalin leviämisestä sinulle aiheutuneisiin vahinkoihin.

Palvelintuottajalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Käyttäjän Palvelun kautta palvelun julkisille alueille (kuten Facebook, Twitter, blogit) lähettämää tai välittämää aineistoa Palveluntuottajan tiedonvälitys- tai muussa toiminnassa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntuottajalta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, näyttää julkisesti, levittää yleisölle tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua Palveluntuottajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Palveluntuottaja ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Käyttäjä on pyynnöstä tai pyytämättä Palveluntuottajalle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä.

Vastikkeeksi Sopimuksen Käyttäjälle antamista oikeuksista Käyttäjä antaa Palveluntuottajalle oikeuden toimittaa Käyttäjälle Palvelun toimintaan liittyviä tietoja sekä antaa Palveluntuottajien mahdollisten kumppanien tehdä saman. Lisäksi Käyttäjä antaa Palveluntuottajalle oikeuden käyttää Käyttäjän laitteen kapasiteettia ja tietoliikenneyhteyden kaistanleveyttä Palvelun toimittamiseen ja tuottamiseen laitteella.

Jos Käyttäjä lähettää palautetta, ideoita tai ehdotuksia Palvelutarjoajalle GymXcel-palveluun tai sisältöön liittyen (”palaute”), Käyttäjä ymmärtää, että palaute ei ole luottamuksellista, ja annat Palveluntuottajalle valtuudet käyttää palautettasi rajoituksetta ja maksutta. Palaute katsotaan eräänlaiseksi käyttäjän sisällöksi.

Vastuunjako

Rekisteröitymällä Palveluun hyväksyt seuraavat:

 • Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa ainoa oikeuskeinosi Palvelua koskevien ongelmien tai tyytymättömyyden suhteen on lopettaa Palvelun käyttö.
 • Palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta kolmansien osapuolien sovelluksista tai palveluista, jotka liittyvät tai vaikuttavat Palvelun käyttökokemukseesi. Ymmärrät, että tällaisia ovat myös ne kolmansien palvelut, joita Palveluntarjoaja itse hyödyntää Palvelunsa toteuttamisessa, kuten konesalipalvelut, tietoverkot, tietoturvapalvelut, varusohjelmistot ja muut komponentit, jotka eivät suoraan ole Palvelutarjoajan kontrolloitavissa tai järkevin edellytyksin tarkistettavissa.
 • Hyödyntäessäsi Palvelun sisältämiä tietoja, ohjeita tai muita neuvoja harrastuksessasi, ammatillisesti tai muutoin, olet itse vastuussa niiden tulkinnasta, noudattamisesta ja seuraamisesta sekä mahdollisesti itseesi kohdistuvista vaatimuksista. Palvelu sisältää käyttäjiensä tallentamia ja muiden osapuolien aihepiiriin liittyviä tietoja eikä Palvelutuottajan vastaa niiden sisällöstä, oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.
 • Palvelu sisältää harjoittelu- ja ravinto-ohjeita, joiden tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen, mutta jotka sellaisenaan eivät takaa tuloksia. Jokainen Palvelun käyttäjä on velvollinen hankkiutumaan lääkärintarkastukseen varmistaakseen ohjeiden soveltuvuuden ja kykynsä harjoitella turvallisesti sekä tarkistamaan terveydentilansa säännöllisesti. Sama koskee valmentajia ja heidän asiakkaitaan, jotka Palvelun avulla ovat toisiinsa yhteydessä. Ohjeiden noudattamisessa tulee tarvittaessa turvautua ammattiosaajiin, jotka avustavat ohjeiden tulkinnassa, harjoitusten suorittamisessa ja soveltuvan harjoittelurasituksen löytämisessä. Palveluntarjoaja ei siten vastaa mistään henkilövahingoista tai kuolemasta, mikä aiheutuu Palvelun hyödyntämisestä harrastuksessa, kilpailussa, ammatinharjoittamisessa tai muussa toiminnassa.
 • Lainsäädännön sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa ole vastuussa (1) mistään kohtaamistasi epäsuorista tai välillisistä itselle tai toiselle aiheutuneista vahingoista tai väärinkäytöstä, (2) mistään käyttöön, tietoihin, liiketoimintaan tai voittoihin (olivat ne sitten suoria tai välillisiä) liittyvistä menetyksistä, jotka johtuvat Palvelun, kolmansien osapuolien sovellusten tai kolmansien osapuolien sovellusten sisällön käytöstä tai käytön estymisestä, vaikka Palveluntuottaja olisikin saanut ilmoituksen tällaisten menetysten mahdollisuudesta ja vaikka korjauskeino epäonnistuisikin tarkoituksessaan tai (3) Palveluun, kolmansien osapuolien sovelluksiin tai kolmansien osapuolien sovellusten sisältöön liittyvien korvausvaatimusten kokonaisvastuusta, joka ylittää määrän, jonka olet maksanut suoraan (huomaa: Palvelu on maksuton) tai epäsuorasti Palvelun käytöstä edellisten kahdentoista kuukauden aikana, siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii.
 • Mikään sopimuksissa mainittu ei kuitenkaan poista tai rajoita Palveluntuottajan vastuuta laittomasta toiminnasta. Eräät tämän kohdan seikat eivät ehkä ole voimassa tietyillä lainkäyttöalueilla, jos sovellettava lainsäädäntö ne kieltää.
 • Selvyyden vuoksi todettakoon, että Palveluntuottaja ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Käyttäjälle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta suorista tai epäsuorista vahingosta eikä Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.
 • Palveluntuottaja ei lisäksi ota vastuuta, takaa, vakuuta tai kannata yhtäkään tuotetta tai palvelua, joita esitellään tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta palvelussa tai siihen linkitetyllä verkkosivulla tai joita esitellään palvelussa, mukaan lukien personal trainer-, valmentaja- tai muut palvelut. Palveluntuottaja ei ole myöskään millään tavoin vastuussa Käyttäjän ja Palvelussa tai sen kautta mainostettuja tuotteita tai palveluja tarjoavien kolmansien toimittajien, kuten valmentajien, välisestä asioinnista. Mikään Palvelun Käyttäjälle suullisesti tai kirjallisesti antama tieto ei muodosta Palveluntuottajan myöntämää takuuta.

Palveluntuottajan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus

Koska Palvelu on maksuton, Käyttäjälle ei myönnetä mahdollisuutta vahingonkorvaukseen Palvelun käytöstä suoraan tai epäsuorasti aiheutuneisiin vahinkoihin.

Käyttäjän vastuu ja korvausvelvollisuus

Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntuottajalle, Palveluntuottajan sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palveluntuottajalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa suojaamisesta. Mikäli Käyttäjä havaitsee näiden väärinkäytön, hänen tulee välittömästi ilmoittaa siitä Palveluntuottajalle ja vaihtaa salasanansa, mikäli se on mahdollista. Tämä ei kuitenkaan poista Käyttäjältä vastuuta aiheutettujen vahinkojen korvaamiseen.

Mikäli Käyttäjä havaitsee Palvelua käyttäessään siinä puutteita tai virheitä, jotka voivat vaarantaa hänen omiensa tai muiden käyttäjien tietoja ja niiden turvallisuutta, Käyttäjä on velvoitettu ilmoittamaan tällaisesta virheestä Palvelun palautelomakkeen tai muiden yhteydenottokanavien kautta eikä tietoa saa levittää muille vaarantaen Palvelun käytettävyyttä.

Käyttäjä sitoutuu sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa korvaamaan vahingot ja suojaamaan Palveluntarjoajaa kaikilta vahingoilta, menetyksiltä ja kuluilta (perustellut asianajopalkkiot ja -maksut mukaan lukien), jotka aiheutuvat (1) Käyttäjän tekemästä sopimusrikkomuksesta, (2) mistä tahansa Käyttäjän Palveluun tuottamasta sisällöstä, (3) mistä tahansa toimista, joihin ryhdyt Palvelussa tai sen kautta ja (4) Käyttäjän tekemästä lainrikkomuksesta tai kolmannen osapuolen oikeuden loukkauksesta.

Oikeudenluovutus

Palveluntarjoaja voi luovuttaa tämän Sopimuksen ja muut toimintaansa liittyvät sopimukset tai mitkä tahansa niiden osat ja lisäksi minkä tahansa sopimuksiin kuuluvan velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi kaupan tai muun oikeudenluovutuksen yhteydessä. Käyttäjä ei saa luovuttaa Sopimusta tai mitään sen osaa, eikä siirtää tai alilisensoida Sopimuksen piiriin kuuluvia oikeuksiaan millekään kolmannelle osapuolelle.

Ei takuuta

Maksuttomuudestaan johtuen, Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Palveluntuottaja ei myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta Palveluille tai tuotteille, niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen.

Käyttäjää koskevia ohjeita

Käyttäjän luoma sisältö

Palvelun käyttäjät voivat julkaista, ladata ja/tai antaa (”julkaista”) sisältöä Palveluun (esim. kuvia, tekstejä, viestejä, tietoja, ja/tai muunlaista sisältöä) (”käyttäjän sisältö”). Epäselvyyksien välttämiseksi; ”käyttäjän sisältöä” ovat kaikki tällaiset sisällöt, jotka on julkaistu Palvelun käyttäjäyhteisössä tai missä tahansa muussa Palvelun osassa, jotka on tarkoitettu myös muiden kuin Käyttäjän itsenä henkilökohtaiseen käyttöön.

Käyttäjä lupaa Palvelussa julkaisemaansa käyttäjän sisältöön liittyen, että (1) Käyttäjällä on oikeus kyseisen käyttäjän sisällön julkaisemiseen ja (2) kyseinen käyttäjän sisältö, tai sen käyttö Palvelutuottajan toimesta Sopimuksessa määritetyllä tavalla, ei ole tämän Sopimuksen tai sovellettavan lain vastaista tai loukkaa muiden osapuolien immateriaalioikeuksia (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet) tai julkisuutta, persoonallisuutta tai muuta koskevia oikeuksia.

Palvelutuottaja voi – mutta sillä ei ole velvollisuutta – valvoa, tarkastaa ja muokata käyttäjän sisältöä. Palvelutuottaja varaa kaikissa tapauksissa oikeuden poistaa Käyttäjän sisällön tai estää pääsyn siihen mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä. Tämä koskee mm. sisältöä, joka Palvelutuottajan yksinomaisen harkinnan mukaan on Sopimuksen vastaista. Palvelutuottaja voi ryhtyä näihin toimenpiteisiin ilmoittamatta asiasta Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle etukäteen. Palvelutuottaja poistaa Käyttäjän sisällön tai estää pääsyn siihen yksinomaisen harkintansa mukaan, mutta ei lupaa poistaa mitään tiettyä Käyttäjän sisältöä tai estää pääsyä siihen.

Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, jota hän julkaisee. Palvelutuottaja ei ole vastuussa Käyttäjän sisällöstä, eikä se anna tukeaan millekään Käyttäjän sisällön sisältämille mielipiteille. Mikäli jokin taho nostaa Palvelutuottajaa vastaan kanteen liittyen Käyttäjän julkaisemaan sisältöön, Käyttäjä sitoutuu paikallisen lainsäädännön sallimassa laajuudessa korvaamaan vahingot ja suojaamaan Palvelutuottajaa kaikilta vahingoilta, menetyksiltä ja kuluilta (perustellut asianajopalkkiot ja -maksut mukaan lukien), joita kyseisestä kanteesta aiheutuu.

Palveluun kuuluu sosiaalisia ja interaktiivisia ominaisuuksia, mm. käyttäjäsisällön julkaiseminen, sisällön jakaminen ja tiettyjen Käyttäjää koskevien tietojen julkaiseminen. Käyttäjän tulee muistaa, että muut käyttäjät voivat käyttää ja jakaa edelleen jaettua tai julkisesti saatavilla olevaa tietoa Palvelussa tai muualla verkossa, joten Käyttäjän tulee käyttää Palvelua huolellisesti ja huomioida käyttäjätilinsä asetukset. Palvelutuottaja ei ole vastuussa Käyttäjän päätöksestä julkaista Palvelussa materiaalia.

Oikeudenloukkaukset ja käyttäjän sisällöstä ilmoittaminen

Palvelutuottaja kunnioittaa immateriaalioikeuksien omistajien oikeuksia. Jos Käyttäjä uskoo, että jokin sisältö loukkaa hänen immateriaalioikeuksiaan tai muita oikeuksia, Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluun tai Palvelutuottajalle tekijänoikeuksien loukkauksesta ja kuvata missä ja miltä osin näin tapahtuu. Palveluntuottaja voi oman harkintansa mukaan ryhtyä toimenpiteisiin ilmoittamatta kyseisen sisällön toimittajalle etukäteen.

Jos Käyttäjä uskoo, että jokin sisältö on käyttäjää koskevien ohjeiden vastaista, Käyttäjä voi käyttää ilmoituslomakettamme (https://www.gymxcel.fi/contact).

Käyttäjää rajoittavia ohjeita

Seuraavat ovat kiellettyjä kaikissa tilanteissa:

 • Palvelun tai sen sisällön jäljentäminen, uudelleenjakelu, uudelleentuottaminen, kopioiminen, monistaminen, tallentaminen, siirtäminen, esittäminen, julkaisu tai näyttäminen yleisölle ja yleisjakelu sekä Palvelun tai sen sisällön minkä tahansa osan tuominen julkisesti saataville tai Palvelun tai sen sisällön käyttäminen millä tahansa muulla tavalla, jota Sopimus tai sovellettava lainsäädäntö ei nimenomaisesti salli tai joka muulla tavoin luokkaa Palvelun tai sen sisällön tai jonkin osan immateriaalioikeuksia (esim. tekijänoikeuksia). Poikkeuksen tähän muodostaa valmentaja-valmennettava suhteen välillä tapahtuva Sisällön jakaminen ja Palvelun sisällä tai suoraan Käyttäjälle Palvelun käyttötarkoituksen ja sen tarjoamin keinoin tapahtuva sisällön jakaminen Palvelun käytön yhteydessä
 • Palvelun käyttäminen sellaisten paikallisten tiedostojen tuomiseen tai kopioimiseen, joiden tuomiseen tai kopioimiseen Käyttäjälle ei ole laillista oikeutta
 • Palvelun, sisällön tai minkä tahansa osan takaisinmallintaminen, purkaminen, hajottaminen, muokkaaminen tai käyttäminen jälkiperäisteosten luomiseen, ellei sovellettava lainsäädäntö sitä salli
 • Palvelun, sen yhteistyökumppaneiden tai muiden kolmansien osapuolien sisällön tai Palvelun suojelemiseen käyttämän tekniikan kiertäminen
 • Palvelun tai Sisällön minkä tahansa osan myyminen, vuokraaminen, alilisensoiminen tai liisaaminen (leasing-sopimus)
 • Palvelun käyttämien alueellisten rajoitusten kiertäminen
 • Palvelun sisältämien tai sen kautta toimitettujen tekijänoikeus-, tuotemerkki- tai immateriaalioikeusilmoitusten poistaminen tai muuttaminen (myös kun tarkoituksena on salata tai muuttaa Sisällön omistajuuteen tai lähteeseen viittaavia tietoja)
 • Palvelun tai sen lisensoijien käyttämän sisällön suojaustekniikan kiertäminen
 • Käyttäjän salasanan antaminen toiselle henkilölle tai toisen henkilön käyttäjänimen ja salasanan käyttäminen Palvelussa
 • Palvelun indeksoiminen tai minkä tahansa muun automaattisen keinon (hakurobotit mukaan luettuina) käyttäminen tietojen keräämiseksi Palvelusta

Edellä mainitun lisäksi Käyttäjä sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei Palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

Käyttäjän tulee kunnioittaa Palvelua, Palvelutuottajaa, Sisällön omistajia ja muita Palvelun käyttäjiä. Käyttäjän ei tule ryhtyä mihinkään toimiin, julkaista mitään käyttäjäsisältöä tai rekisteröidä ja/tai käyttää käyttäjänimeä, joka on tai joka sisältää materiaalia, joka

 • on loukkaavaa, herjaavaa, halventavaa, pornografista, uhkaavaa tai säädytöntä
 • on laitonta tai tarkoitettu laittoman toimen edistämiseksi tai suorittamiseksi
 • sisältää Käyttäjän salasanan tai tarkoituksella sisältää toisen käyttäjän salasanan tai kolmansien osapuolien henkilötietoja tai on tarkoitettu tällaisten henkilötietojen hankkimiseen
 • sisältää haitallista sisältöä, kuten haittaohjelmia, troijalaisia tai viruksia, tai muulla tavalla haittaa käyttäjän pääsyä palveluun
 • ahdistelee tai kiusaa muita käyttäjiä tai sen tarkoituksena on ahdistella tai kiusata
 • antaa väärää tietoa Käyttäjän suhteesta toiseen käyttäjään, henkilöön tai tahoon tai on muulla tavalla vilpillistä, valheellista, petollista tai harhaanjohtavaa
 • sisältää pyytämättömien massaviestien tai muunlaisen roskapostin (”roskaposti”), mainospostin, ketjukirjeiden tai vastaavien lähettämistä, myös Palvelun Viestit-, Blogit- tai muiden vastaavien Palvelun käyttäjille yhteisesti suunnatun toiminnon kautta
 • sisältää kaupallista tai myyntitoimintaa, kuten mainontaa, myynninedistämistä, kilpailuja, arvontoja tai pyramidipelejä, joita Palveluntarjoaja ei nimenomaisesti ole hyväksynyt
 • sisältää linkkejä tai viittauksia kaupallisiin tuotteisiin tai palveluihin tai muutoin edistää niiden myyntiä, jos Palveluntuottaja ei ole sitä nimenomaisesti hyväksynyt
 • jollain tavalla häiritsee Palvelua tai keskeyttää sen, tai heikkouksien löytämiseksi kajoaa, skannaa tai testaa palvelua tai Palvelun tietojärjestelmiä, verkkoa, käyttösääntöjä tai mitä tahansa Palvelun suojauskomponentteja, tunnistustoimenpiteitä tai muita suojatoimenpiteitä, jotka koskevat Palvelua, Sisältöä tai jotain niiden osaa
 • on Palvelutuottajan harkinnan mukaan sopimusten vastaista.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tällaisen käyttäjäsisällön julkaiseminen saattaa johtaa Käyttäjän käyttäjätilin välittömään irtisanomiseen tai lakkauttamiseen. Käyttäjä hyväksyy myös, että Palveluntuottaja voi vaatia Käyttäjän käyttäjänimen takaisin mistä tahansa syystä.

Käyttäjän salasana suojaa hänen käyttäjätiliä ja Käyttäjä on yksin vastuussa salasanansa pitämisestä luottamuksellisena ja suojattuna. Käyttäjä ymmärtää, että hän on vastuussa kaikesta käyttäjänimensä ja salasanansa käytöstä Palvelussa. Jos käyttäjänimi tai salasana katoaa tai varastetaan tai Käyttäjä uskoo, että kolmannet osapuolet ovat päässeet luvatta ja ilman Käyttäjän suostumusta käyttämään Käyttäjän käyttäjätiliä, Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntuottajalle asiasta välittömästi ja vaihtaa salasanansa mahdollisimman nopeasti, mikäli se on mahdollista.

Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle (www.gymxcel.fi ja vastaavat) tai linkittää Palvelu sosiaalisen median digitaalisiin palveluihin Palvelun tarjoamin mahdollisuuksin. Muu yksittäisen sivun, kuvan, videon, tekstimateriaalin tai Sisällön linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Palvelun rajoitukset ja muutokset

Palvelutarjoaja pyrkii kohtuullisin keinoin pitämään Palvelun toimintakunnossa. Tietyt tekniset vaikeudet tai ylläpito saattavat kuitenkin ajoittain aiheuttaa väliaikaisia keskeytyksiä. Sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja Palvelun maksuttomuudesta johtuen Palvelutarjoaja pidättää oikeuden, ajoittain ja koska tahansa, muokata tai lopettaa, väliaikaisesti tai pysyvästi, Palvelun toimintoja ja ominaisuuksia, ilmoittamalla tai ilmoittamatta asiasta, ja olematta Käyttäjälle millään tavoin korvausvelvollinen mistään Palvelun tai sen toiminnon tai ominaisuuden keskeytyksestä, muutoksesta tai lopettamisesta. Käyttäjä ymmärtää, myöntää ja hyväksyy, ettei Palvelutarjoajalla ole mitään velvollisuutta ylläpitää, tukea, parantaa tai päivittää Palvelua tai tarjota Palvelun kautta kaikkea tai jotain tiettyä sisältöä. Tätä kohtaa sovelletaan sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii, Palvelutarjoaja ja/tai Sisällön omistajat saattavat ajoittain poistaa sisältöä asiasta ilmoittamatta.

Tietoturvallisuuteen liittyviä asioita

Tietosuoja ja tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntuottaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Palveluntuottaja ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntuottajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Henkilötiedot

Palveluntuottaja noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Palveluntuottaja käyttää henkilötietoja ensisijaisesti Palvelun tarjoamiseen Käyttäjälle, mutta voi tarjota myös muita palveluja. Käyttäjän tulee antaa Palveluntuottajalle kulloisenkin Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot. Palvelussa käyttäjien yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntuottaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle, ellei Käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumusta.

Palveluntuottaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja tarjottuun Palveluun liittyen, vastatakseen Käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin käyttäjäsuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Palveluntuottaja voi käyttää Käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Käyttäjän kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeus

Palvelun Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Käyttäjän pyynnöstä Palveluntuottaja oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Ohjeet kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat asianomaisessa rekisteriselosteessa.

Henkilötietojen käsittely

Palveluntuottaja käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojan sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste

Palvelun sivuilla voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä Palvelun käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää Palvelun sivujen kautta henkilötietojaan. Ellei Palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuilla tarjottuun Palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai kävijän tiedusteluun vastaamiseen sekä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Suomen Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei Käyttäjä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla Palveluntoimittajaan yhteyttä tai Käyttäjä voi tehdä nämä itse käyttäjätilinsä asetuksissa. Jos kävijä lähettää palveluun toisen henkilön tietoja, tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi Palvelun lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Palveluntuottaja on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Palveluntuottajan yhteystiedot

Palveluntuottajan yhteystiedot ilmenevät Palvelun kotisivuilta. Palveluntuottaja ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

Voimassaoloaika ja päättyminen

Ehtojen voimassaoloaika

Ehtojen voimaantuloaika on ilmoitettu tämän sopimuksen alussa otsikon "Johdanto" yhteydessä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai kunnes Käyttäjä tai Palvelutarjoaja irtisanoo sen. Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön koska tahansa ja pyytää tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä Palveluntuottajaan sivuston Viestit-toiminnon kautta tai kirjallisesti allekirjoituksella varustetulla ilmoituksella, josta käy selvästi ilmi Käyttäjän yksilöivät tiedot, kuten nimi ja käyttäjätunnus. Irtisanominen astuu voimaan heti. Palveluntuottaja pidättää oikeuden irtisanoa tämä Sopimus ja sulkea Käyttäjän käyttäjätilin koska tahansa, jos Käyttäjä käyttää tai hänen epäillään käyttävän Palvelua väärin, Sopimuksen vastaisesti tai luvattomasti. Sama pätee tilanteessa, jossa Käyttäjän käyttäjätunnusta käyttää joku muu kuin Käyttäjä itse, pois lukien Käyttäjän palvelun kautta valmentajayhteyden kautta myöntämät oikeudet. Jos Palveluntuottaja irtisanoo tämän Sopimuksen tai sulkee Käyttäjän käyttäjätilin näistä tai jostakin muusta kuin tässä kohdassa mainituista syistä, Palveluntuottaja ei ole vastuussa siitä Käyttäjälle eikä velvollinen korvaamaan tälle tämän tallennettujen tietojen menetyksestä aiheutuvia vahinkoja, kuluja, vaatimuksia tai vastaavia.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy kuitenkin, että pysyvä oikeus, jonka Käyttäjä myönsi tallentamaansa sisältöön (palaute mukaan lukien) liittyen, on peruuttamaton ja sen vuoksi jatkuu, vaikka jokin sopimuksista päättyisikin tai irtisanottaisiin mistä tahansa syystä.

Edellä mainittuja sovelletaan sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

Tämän Sopimuksen kohdat ”Oikeudet ja vastuut”, ”Käyttäjää koskevia ohjeita” ja ” Tietoturvallisuuteen liittyviä asioita” sekä kaikki muut Sopimuksen kohdat, joiden on joko nimenomaisesti tai luonteensa vuoksi jäätävä voimaan myös Sopimuksen päätyttyä, pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sopimus kokonaisuudessaan

Tässä kohdassa määritettyä tai nimenomaisesti Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä kirjallisesti sovittua lukuun ottamatta, Sopimus määrittää kaikki Käyttäjän ja Palveluntuottajan väliset ehdot ja korvaavat kaikki tämän Sopimuksen asiasisältöä koskevat aiemmat sekä suulliset että kirjalliset sopimukset.

Käyttäjän vakuutus

Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Käyttäjä sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

Lain valinta, pakollinen välimiesmenettely ja oikeuspaikka

Sovellettava lainsäädäntö / lainkäyttöalue

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoaja ei hyväksy mitään menettelysääntöjä pakollisiksi tämän Sopimuksen puitteissa tarjottuihin palveluihin liittyen.

Ryhmäkanteesta luopuminen

Mikäli sovellettava lainsäädäntö sen sallii, Käyttäjä ja Palveluntuottaja sopii, että kumpikin saa nostaa kanteen toista vastaan vain omasta puolestaan, ei ryhmäkanteen kantajana tai osallisena. Ellei Käyttäjä ja Palveluntuottaja yhdessä toisin sovi, kukaan välimies tai tuomari ei saa yhdistää useamman kuin yhden henkilön kanteita tai muuten käsitellä minkäänlaista ryhmäkannetta.

Käyttäjätuki

Lisätietoja Palvelusta ja tästä Sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä Palveluntuottajaan yhteydenottolomakkeella tai tutustumalla Palveluntuottajan verkkosivuilla annettuihin ohjeisiin. Varsinaista käyttöopastusta tai tukea ei anneta, vaan käyttöohjeet löytyvät osana Palvelun sisältöä kirjauduttaessa Palveluun.

GymXcel pikalinkit